De energietransitie

Met de klimaattop in Parijs is een belangrijke stap gezet naar beperking van de klimaatverandering. Om de hier uitgesproken ambities te kunnen waarmaken dient het huidige energiesysteem echter ingrijpend te worden veranderd. De Nederlandse overheid wil hier invulling aan geven door in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn.

Hiervoor zijn tal van technische opties voorhanden die op een slimme wijze met elkaar moeten worden verbonden tot een nieuw efficiënt en koolstofarm geheel. Bovendien vergt dit een brede maatschappelijke omslag. GFSC zet daarom vol in op de energietransitie.

Onder meer door te onderzoeken hoe hernieuwbare elektriciteit zinvol kan worden toegepast. Omdat het vinden van een balans tussen vraag en aanbod daarbij een uitdaging is (fluctuerend aanbod van zon en wind) beschikt GFSC over specifieke expertise met betrekking tot de toepassing van waterstof als energiedrager in de gebouwde omgeving.

Door elektrificatie en duurzame stroomopwekking zal ook het elektriciteitsnet en de -infrastructuur moeten worden herzien. GFSC onderzoekt daarom de kansen voor gelijkspanning in de gebouwde omgeving omdat het energie bespaart, er minder materialen voor nodig zijn, het tot minder storingen leidt en apparaten eenvoudiger kunnen worden aangestuurd.